dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ban kiem diem tu phe binh va phe binh theo nghi quyet tw4 mien phi,tai lieu Ban kiem diem tu phe binh va phe binh theo nghi quyet tw4 mien phi,bai giang Ban kiem diem tu phe binh va phe binh theo nghi quyet tw4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/24/2012 9:36:08 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 47
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên: Hoàng Ngọc Hoạ
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Chi bộ 8 -Trường THCS Vân Nội
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vân nội, ngày 23 tháng 12 năm 2012.


BẢN KIỂM ĐIỂM
TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
Theo Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI ) về xây dựng Đảng.
……………….

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghịquyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vân đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành;
Nay tôi xin kiểm điểm như sau:
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ Đảng viên.
1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp ủy về tham gia cùng tập thể cấp ủy đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
Ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Kiên quyết bảo vệ cái đúng chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Đoàn kết nội bộ cơ quan, đoàn kết trong Đảng;
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tham nhũng.
Khuyết điểm:
- Chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến và đề xuất trong các cuộc họp.
1.2.Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
a. Ưu điểm:
- Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Luôn kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, không dao động, mơ hồ, mất phương hướng, thiếu niềm tin đối với con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn.
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
- Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đối với người thân trong gia đình, nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
-Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy và đơn vị tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
-Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
-Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như lãnh đạo đơn vị khi liên hệ công tác. Không lợi dụng dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc chủ trường, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đánh giá được những quan điểm đúng đắn cần thực hiện