dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề cương kiểm tra học ki 1 mien phi,tai lieu Đề cương kiểm tra học ki 1 mien phi,bai giang Đề cương kiểm tra học ki 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/28/2012 10:58:44 AM
Filesize: 0.20 M
Download count: 330
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.
A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access
Câu 2 : Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:
A. Tính toán nhanh chóng B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
C. Dễ sắp xếp D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng
Câu 3: Câu nào sau đây sai:
A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.
B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.
C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất.
Câu 4: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào là đúng:
A. H1…H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5
Câu 5: Hộp tên cho biết thông tin:
A. Tên của cột B. Tên của hàng
C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Không có ý nào đúng
Câu 6: Thanh công thức dung để:
A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn B. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn
C. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn D. A,B và C đều đúng.
Câu 7: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:
A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.
C. Tính toán ra kết quả sai
D. Công thức nhập sai.
Câu 8: Để sửa dữ liệu ta:
A. Nháy đúp chuột trái vào ô cần sửa. B. Nháy chuột trái
C. Nháy đúp chuột phải vào ô cần sửa D. Nháy chuột phải
Câu 9: Để lưu trang tính ta chọn lệnh:
A. FileOpen B. FileNew C. FileSave D.FileExit
Câu 10: Trong các công thức sau công thức nào viết sai:
A. =SUM(A1,A2,A3,A4) B. =sum(A1;A4) C. =Sum(A1-A4)
Câu 11: Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai:
A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5
Câu 12: Công thức nào viết sai:
A. =sum(A1:A4) B. = sum(A1:A4)
C. =SUM(A1:A4) D. =sum (A1:A4)
Câu 13 :
Một chương trình bảng tính thông thường có những đặc trưng cơ bản nào?


A.
Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ


B.
Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ, khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn, sắp xếp và lọc dữ liệu.


C.
Dữ liệu, các hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu.


D.
A và B đều đúng.

Câu 14 :
Phát biểu nào sau đây là đúng?


A.
Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn như màn hình soạn thảo văn bản word.


B.
Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính.


C.
Thanh công thức, thanh bảng chọn data (dữ liệu) và trang tính không có trong màn hình làm việc excel.


D.
Địa chỉ của một khối có thể được viết là (C3;A5).

Câu 15 :
Để sửa dữ liệu ta phải thực hiện như thế nào?


A.
Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.


B.
Nháy chuột phải trên ô tính và sửa dữ liệu.


C.
Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

Câu 16 :
Để tính tổng giá trị trong các ô E3