dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra 1 tiet lan 2 mien phi,tai lieu kiem tra 1 tiet lan 2 mien phi,bai giang kiem tra 1 tiet lan 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/1/2012 7:55:11 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

kiểm tra 1 tiết
Môn: Hoá học 9Đề I
I/ Trắc nghiệm khách quan(3
Câu12Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng :
A
B
Trả lời

1. Axit
a. K2SO4 ; NaHCO3 CuSO4


2. Muối
b.CaO; P2O5; CO2 ; Fe2O3


3. Bazơ
c. Cu(OH)2;Zn(NO3)2 ;Ba(OH)2 ;MgO


4.Oxit
d. Ca(OH)2;NaOH;Fe(OH)3e.HCl ; H2SO4 ; HBr; H3PO4


Câu 21Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :
Cho các chất sau :P2O5 ; Cu ; Ca(OH)2; FeO ; H2SO4 ; AgNO3.
a/ Dãy các chất đều tác dụng được với dd HCl là :
A. P2O5 ; Cu ; Ca(OH)2; B. FeO ; Ca(OH)2 ;AgNO3
C. Cu ; Ca(OH)2; AgNO3 D. Ca(OH)2; FeO ; H2SO4
b/ Dãy các chất đều tác dụng được với dd NaOH là :
A. P2O5; Cu ; H2SO4; B. P2O5; FeO ; H2SO4 C. H2SO4; P2O5; AgNO3 D. P2O5 ; Ca(OH)2 ; AgNO3
II/ Tự luận(7
Câu 1: (2Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
1/ CuCl2 + ( Cu(OH)2 +
2/ HCl + Mg ( +
3/ Cu(OH)2 (
4/ Na2SO4 + ( NaNO3 +
Câu 2: (2Viết 4 phương trình điều chế magie bằng 4 cách khác nhau
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 33 Cho dd NaOH 1,5M tác dụng với dd MgCl2 1M, thu được một kết tủa A.
a/ Tính khối lượng kết tủa A thu được .
b/Tính nồng độ mol/l của các chất trong dd thu được sau phản ứng.
Cho O = 16; H = 1;Mg = 24


kiểm tra 1 tiết
Môn: Hoá học 9I/ Trắc nghiệm khách quan(3đ)
Câu12Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng :
A
B
Trả lời

1. Axit
a. Ca(OH)2 ; KOH ; Al(OH)3


2. Muối
b.Ag2O; P2O5; CO ; Fe3O4


3. Bazơ
c. HCl ; H2SO3 ; HF; H3PO4


4.Oxit
d. NaCl ; BaSO4 ; NaClO .e Cu(OH)2;Zn(NO3)2 ;Ba(OH)2 ;MgO


Câu 21Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :
Cho các chất sau : SO3 ; KOH; AgNO3; FeO ; H2SO4; BaCl2 .
a/ Dãy chất tác dụng được với dd CuSO4 là :
A. SO3 ; KOH; H2SO4 B. KOH; FeO ; H2SO4
C. KOH; H2SO4 ; K2SO4. D. KOH ; BaCl2 ; AgNO3
b/ Dãy chất tác dụng được với dd NaOH là :
A. SO3 ; H2SO4 ; K2SO4. B; FeO ; H2SO4 ; K2SO4.
C. SO3 ; KOH; H2SO4 D. SO3 ; H2SO4 ; AgNO3
II/ Tự luận (7
Câu 1: (2Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
1/ MgSO4 + …… ( MgCl2 +
2/ HCl + CaCO3 (
3/ Cu(NO3)2 + + ……
4/ FeCl3 + NaOH (
Câu 2: (2Viết 4 phương trình phản ứng điều chế kẽm sunphát bằng 4 cách khác nhau