dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tra 1 tiet lan 3 mien phi,tai lieu kiem tra 1 tiet lan 3 mien phi,bai giang kiem tra 1 tiet lan 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/1/2012 7:54:27 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 160
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Phòng GDĐT huyện Đông Anh
Trường THCS Vân Nội
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn hoá 9- Thời gian 45 phút

Đề:
Câu 1: (1 đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
a. Dãy chất nào sau đây thuộc hợp chất hữu cơ:
A. C2H2, CO2, CH4, C6H5OH B. C3H8, CH3COOH, C2H5OH, C2H6
C. CH3Cl, C6H6, H2CO3, CaC2 C. CaCO3, CH3OH, C4H10, C2H4
b. Công thức cấu tạo dạng viết gọn của khí axetilen là:
A. CH2 = CH2 B. CH2 = CH CH3
C. CH3 CH3 D. HC CH
Câu 2: ( 1đ)Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
Các cặp chất nào sau đây làm mất màu dd nước Brom:
CH4, C2H2 CH4, C2H4
C2H4, C2H2 C2H4,C2H6
Câu 3:( 2đ) Cho các chất sau đây: CH4, C2H6, C2H4, C3H6
Chất nào tác dụng được với clo chiếu sáng.
Chất nào làm mất màu dd nước brom
Giải thích và viết PTHH minh họa?
Câu 4:(3đ)
Em hãy trình bày tính chất hóa học của etilen, mỗi một tính chất hóa học có phương trình hóa học minh họa.
Câu 5:
Đốt cháy hoàn toàn 11,2 l khí C2H4 trong không khí.
a. Viết PTHH. Tính thể tích khí O2 cần dùng cho phản ứng trên.
b. Tính khối lượng nước sinh ra từ phản ứng trên.
Thể tích các chất khí đo ở đktc.

Bài làm
III. Đáp án và biểu điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

Câu1:
1 điểm
Câu2:
2 điểm
Câu3:
3,5 điểm
Chọn B
Chọn D
Điền S S
Đ S mỗi ý được
- Tác dụng với clo chiếu sáng: CH4, C2H6
- Làm mất màu dd brom: C2H4, C3H6
- CH4, C2H6 : Tác dụng với clo chiếu sáng vì trong phân tử có liên kết đơn
- C2H4,C3H6 : làm mất màu nước brom vì trong phân tử có liên kết đôi.
CH4(k) + Cl2(k) as CH3Cl(k) + HCl(k)
C2H6(k) + Cl2(k) as C2H5Cl(k) + HCl(k)
C2H4(k) + Br2(k) C2H4Br2(k)
C3H6(k) + Br2(k) C3H6Br2 (k)

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


4
Tính chất hóa học của axetilen:
- Phản ứng cháy: etilen cháy tạo ra khí cacbon đioxit và nước. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt.
Phương trình hóa học:
2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
1


- Phản ứng cộng (làm mất màu dung dịch brom): etilen có phản ứng cộng với brom và một số chất khác.
Phương trình hóa học:
CH CH + Br – Br  BrCH CHBr
Hoặc
CH CH + 2Br2  Br2CH CHBr2

1

5
Số mol khí C2H4 đem đốt cháy:
nC2H4 (mol)
0, 5PTHH:
C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O (1)
0,5


a. Theo (1) ta thấy: nO2 =3.nC2H4 (mol)

0,5 Thể tích khí oxi cần dùng cho phản ứng trên là:
VO2 = 22,4  1,5 = 33,6 (lít)

0,5


b. Theo (1) ta thấy: nH2O =2.nC2H4 (mol)
0,5


 Khối lượng nước sinh ra từ phản ứng trên là:
mH2O = 18  1 = 18 (gam)
0,5