dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kt-sinh 9 (ki II) mien phi,tai lieu kt-sinh 9 (ki II) mien phi,bai giang kt-sinh 9 (ki II) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/8/2012 7:55:45 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 175
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD & ĐT Huyện Đông Anh
Trường THCS Vân Nội
Lớp 9

Đề 1
ĐỀ KIỂM ĐỊNH KÌ
Môn Sinh Học
Tiết 52
Thời gian 45 phút
Năm học 2011 - 2012

ĐỀ BÀI
I/Trắc nghiệm (2đ): Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Tự thụ phấn ở thực vật thường dẫn đến thoái hoá giống là do:
A. Giảm tỉ lệ dị hợp, tăng tỉ lệ đồng hợp tử.
B. Tăng tỉ lệ dị hợp, giảm tỉ lệ đồng hợp.

C. Bị phân li về kiểu gen.
D.Giảm sự thích nghi của giống với môi trường

Câu 2: Trong chăn nuôi người ta dùng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai:
A. Lai khác dòng.
B. Lai kinh tế.

C. Lai khác giống.
D. Giao phối gần.

Câu 3: Mùa đông ruồi muỗi phát triển ít chủ yếu là do:
A. ánh sáng yếu.
B. thức ăn thiếu.

C. Nhiệt độ thấp
D. Di cư.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?
A. Nhóm cá thể cùng loài , có lịch sử phát triển chung.
B.Cùng sống trong một khu vực nhất định.

C. Tập hợp ngẫu nhiên nhất thời.
D. Có khả năng sinh sản.


II/Tự luận (8đ):
Câu 1: 2,5 điểm
a) Giới hạn sinh thái là gì?
b) Ánh sáng có ảnh hưởng lên đời sống động vật như thế nào?
Câu 2: 3,5 điểm
a) Quần xã sinh vật là gì?
b) Phân biệt quần xã sinh vật với quần thể sinh vật?
Câu 3: 2 điểm
Thiết lập 2 chuỗi thức ăn có ở địa phương em? ( Mỗi chuỗi thức ăn có ít nhất 4 mắt xích thức ăn)
Phòng GD & ĐT Huyện Đông Anh
Trường THCS Vân Nội
Lớp 9

Đề 2
ĐỀ KIỂM ĐỊNH KÌ
Môn Sinh Học
Tiết 52
Thời gian 45 phút
Năm học 2011 - 2012

ĐỀ BÀI
I/Trắc nghiệm (2đ): Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Trong trồng trọt, người ta dùng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai:
A. Lai khác thứ.
B. Lai kinh tế.

C. Lai khác giống.
D. Lai khác dòng.

Câu 2: Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả….
A. những gì có trong tự nhiên.
B. yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên sinh vật.

C. những gì bao quanh sinh vật.
D.yếu tố ảnh hưởng gián tiếp lên sinh vật.

Câu3: lá rụng vào mùa thu sang đông có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của cây?
A. Giảm tiêu phí năng lượng.
B. Giảm quang hợp.

C. Giảm cạnh tranh.
D. Giảm thoát hơi nước.

Câu 4: đặc trưng nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể?
A. Độ đa dạng.
B. Tỉ lệ tử vong

C. Tỉ lệ nhóm tuổi.
D. Mật độ.

II/Tự luận (8đ):
Câu 1: 2,5 điểm.
Nêu đặc điểm các mối quan hệ khác loài?
Câu 2: 3,5 điểm
a) Quần thể sinh vật là gì?
b) Phân biệt quần xã sinh vật với quần thể sinh vật?
Câu 3: 2 điểm
Thiết lập 2 chuỗi thức ăn có ở địa phương em? ( Mỗi chuỗi thức ăn có ít nhất 4 mắt xích thức ăn)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
I. PHẦN TNKQ. 2 điểm
Câu
1
2
3
4
Câu
1
2
3
4

Đề 1
A
B
C
C
Đề 2
D
C
D
A

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN. 8 điểm
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
(2,5đ)
Các sinh vật khác loài có quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch.

Quan hệ Đặc điểm

Cộng sinh sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

Hội sinh Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên Hỗ có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có trợ hại